Vyhledávání na skoky.net:
Dnes je 27.10.2021 - 11:35:00
MPZLD - Vybavitelé, servis, reklama, přestupky
4.3.2006 - 17:35 - pravidla - Lenka


V poslední všeobecné části Mezinárodních pravidel závodů lyžařských disciplín se budeme věnovat například vybavení, servisu, reklamám a přestupkovým záležitostem. Platí pro všechny lyžařské disciplíny FIS.

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA ZÁVODŮ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN (MPZLD)
SVAZEK III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
SKOKY NA LYŽÍCH
LETY NA LYŽÍCH


220 Servisní osoby, vybavitelé a zástupci firem

V základě platí tato pravidla pro všechny disciplíny s ohledem na speciální ustanovení.

220.1 Organizační komise závodu musí vystavit technickému delegátovi soupis zástupců firem, vybavitelů a servisních osob, kteří jsou pro příslušný závod akreditováni.

220.2 Jak zástupcům firem a vybavitelům, tak i servisním lidem je zakázáno uvnitř areálu závodu dělat reklamu nebo nosit zřetelně takové firemní značky na oblečení a vybavení, které neodpovídají čl. 207.

220.3 Akreditovaní jsou vybavitelé a servisní osoby, kteří jsou vybaveni oficiální FIS akreditací a vykonávají v příslušném závodě určitou funkci. Je na uvážení organizátora, zda akredituje pro něj důležité osoby, nebo další firemní zástupce.

220.4 Všechnz akreditované servisní osoby a vybavitelé, kteří vlastní buď oficiální FIS akreditaci, nebo speciální průkaz na „sjezdovku“ nebo „můstek“ vystavený pořadatelem, mají přístup k sjezdovkám nebo můstkům (podle pravidel příslušné disciplíny).

220.5 Pro to existuje několik druhů akreditací:

220.5.1 Technický delegát, jury a osoby jmenované v čl. 220.3 s dobře viditelným průkazem, který povoluje přístup k můstku či ke sjezdovce.

220.5.2 Servisní osoby, které zaměstnávají týmy. Tyto mají přístup do prostor startu a cíle. Nemají přístup ke sjezdovkám a můstkům.

220.5.3 Akreditace zástupců firem, podle uvážení organizátorů, bez pásků na rukávě a bez přístupu k sjezdovkám a prostor startu a cíle.

221 Lékařská vyšetření a doping

221.1 Národní svazy jsou zodpovědné za závoduschopný zdravotní stav přihlášených závodníků. Všichni sportovci obou pohlaví se musí podrobit důkladnému lékařskému posouzení svého zdravotního stavu. Tento posudek se uskutečňuje uvnitř každého národa.

221.2 Na požádání lékařské komise nebo jejího zástupce se musí závodníci podrobit před a po závodě lékařské prohlídce.

221.3 Doping je zakázán. Každé porušení tohoto pravidla bude potrestáno.

221.4 Dopinkové kontroly mohou být provedeny při jakémkoliv závodě FIS (i mimo tento závod). Pravidla a podmínky vyloučení ze závodů jsou zahrnuty v antidopingových pravidlech FIS .

221.5 Pohlaví sportovců
Při podezření nebo protestu týkajícím se pohlaví sportovce je FIS povinna učinit nezbytné kroky k určení pohlaví závodníka.222 Vybavení pro závod

222.1 Závodník se smí zúčastnit mezinárodního závodu FIS pouze s jedním FIS-předpisům odpovídajícím vybavením. Závodník je sám zodpovědný za svoje používané vybavení (lyže, snowboard, vázání, boty, oděv, atd.). Je povinen přezkoušet, jestli jím používané vybavení je funkční a odpovídá předpisům a stanovám FIS.

222.2 Pojem závodní vybavení obsahuje soubor předmětů vybavení, které závodník používá v závodě, včetně oděvu a přístrojů s technickou funkcí. Celé závodní vybavení tvoří funkční jednotu.

222.3 Veškerý nový vývoj v oblasti závodního vybavení musí být zásadně schválen FIS. Za schválení technických novinek, které k datu schválení obsahují nezjištěná nebezpečí pro zdraví závodníků nebo zvýšené riziko, nepřebírá FIS žádnou zodpovědnost.

222.4 Nově vyvinuté věci pro nadcházející sezónu se musí přihlásit nejpozději do 1. května. Tyto novinky mohou být první rok svobodně povoleny pro celou dobu trvání sezóny a v následující sezóně definitivně schváleny.

222.5 Komise pro vybavení pro závody zveřejní po schválení představenstvem FIS realizační ustanovení (definice, resp. popis přípustných předmětů vybavení). V zásadě jsou vyloučené nepřirozené, umělé podpůrné prostředky, které mění výkon závodníka a/nebo představují technickou korekturu individuálních tělesných dispozic pro příslušný výkon stejně jako závodní vybavení, které ohrožuje závodníkovo zdraví nebo s sebou přináší zvýšené nebezpečí úrazu.

222.6 Kontroly
Před a během závodní sezóny nebo při vznesení protestu u technického delegáta příslušného závodu mohou být prováděny členy komise pro vybavení kontroly. V případě podloženého podezření na přestoupení předpisů jsou příslušné části vybavení v přítomnosti svědků zabaveny kontrolujícími nebo technickým delegátem a zaslány zapečetěně na FIS, kde jsou zkontrolovány příslušnou osvědčenou institucí. V případě podání protestu proti nějakému předmětu z vybavení platí prohrávající strana výdaje potřebné k otestování výzbroje.

223 Sankce

223.1 Všeobecná ustanovení

223.1.1 Za prohřešek, za který je uvalena sankce a ustanovena pokuta, se označuje takové chování, které:
- je zraněním, nedodržuje pravidla závodu, nebo
- nedodržuje pokyny a příkazy jury nebo jednotlivých členů jury podle odts. 224.2, nebo
- je chováním nesportovním.

223.1.2 Následující chování je také pokládáno za prohřešek:
- pokus o takový čin
- způsobení nebo umožnění, aby se někdo jiný takového činu dopustil
- nabádání, aby se někdo jiný takového činu dopustil

223.1.3 Při rozhodování, zda určité chování lze považovat za prohřešek, je zohledňováno:
- zda bylo toto chování uvědomělé, či neuvědomělé
- zda toto chování bylo důsledkem nouzové situace

223.1.4 Všechny k FIS přičleněné lyžařské svazy a jejich akreditovaní členové se musí těmito pravidly řídit, popř. akceptovat sankce. Vzniká právo na předložení stížnosti výhradně podle FIS statutů a Mezinárodních lyžařských pravidel FIS.

223.2 Okruh působnosti

223.2.1 Osoby
Tyto sankce platí pro:
- všechny osoby, které jsou akreditovány u FIS nebo u organizátora nějakého závodu FIS kalendáře a nacházejí se v i mimo okruh působnosti, stejně jako na každém jiném místě, které je se závodem spojeno a
- všechny osoby, které akreditovány nejsou a nacházejí se v lokálním okruhu působnosti závodu.

223.3 Postihy

223.3.1 Za dopuštění se nedovoleného činu mohou být uděleny následující postihy:
- důtka, písemná nebo slovní
- odejmutí akreditace
- nepřipuštění k akreditaci
- peněžní pokuta ne vyšší než 100 000 CHF

223.3.1.1 Všechny k FIS přičleněné svazy ručí FIS za zaplacení peněžitých pokut a uhrazení vzniklých administrativních poplatků, které zajistí osoba přihlášená k dané akreditaci.

223.3.1.2 Osoby, které nespadají do odstavce 223.3.1.1, ručí samy za uhrazení peněžité pokuty FIS a vzniklých administrativních poplatků. Pokud pokutu nezaplatí, je jim odejmuto právo k podání žádosti na akreditaci pro FIS závody na dobu jednoho roku.

223.3.1.3 Peněžité pokuty musí být uhrazeny do 8 (osmi) dní po jejich udělení.

223.3.2 Všichni účastníci závodů mohou být postiženi ještě následujícími sankcemi a pokutami:
- diskvalifikace
- znevýhodnění startovní pozice
- odejmutí cen a prémií ve prospěch organizátora
- zákaz pro podniky FIS

223.3.3 Závodník smí být diskvalifikován, pokud mu prohřešek zajistí výhodu v konečném výsledku, kromě výjimečných případů, jež stanovují pravidla.

223.4 Jury může uložit pokuty uvedené v odstavcích 223.3.1 a 223.3.2, nesmí ale uložit peněžité pokuty vyšší než 5000 CHF, nebo zakázat závodníkovi start v jiném podniku FIS, než v tom, ve kterém se prohřešku dopustil.

223.5 Následující postihy mohou být uloženy ústně:
- důtka
- odejmutí akreditace pro příslušný závod osobám, které nebyly akreditovány u národního svazu organizátora
- odejmutí akreditace pro příslušný podnik osobám, jež mají akreditaci FIS
- nepřipuštění k akreditaci pro příslušný závod osob, které se pohybují v místě závodu nebo v prostoru spojeném se závodem bez příslušné akreditace

223.6 Následující postihy musí být uloženy písemně:
- uložení peněžité pokuty
- diskvalifikace
- znevýhodnění startovní pozice
- zákaz startu
- odejmutí akreditace osobám, které byly akreditovány u národního svazu
- odejmutí akreditace osobám, jež mají akreditaci FIS

223.7 Písemné rozhodnutí o pokutě(postihu) musí být vystaveno dotyčnému (pokud to není sportovec), jeho národnímu lyžařskému svazu a generálnímu sekretáři FIS,

223.8 Diskvalifikace musí být zanesena v protokolu rozhodčích a/nebo ve zprávě technického delegáta.

223.9 Všechny postihy musí být zaneseny ve zprávě technického delegáta.

224 Procesní předpisy

224.1 Kompetence jury
Jury závodu má právo většinou svých hlasů uvalit sankce podle výše uvedených pravidel. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

224. 2 Během tréninku a závodu je každý k hlasování oprávněný člen oprávněn udělit ústní důtku a odejmutí akreditace s platností na příslušný závod všem osobám pohybujícím se v místě závodu.

224.3 Kolektivní přestupek
Pokud se přestupku dopustilo více osob současně při stejném závodě, platí postih jury pro všechny stejně. Písemné vyjádření musí obsahovat jména všech provinilých, stejně jako vyměření pokuty, kterou každý z nich obdržel. Rozhodnutí o pokutě je vystaveno všem.

224.4 Časové omezení
Postih osoby je nepřípustný, pokud není sankce uvalena do 72 hodin po prohřešku.

224.5 Každá osoba, jež je svědkem prohřešku, je povinna oznámit jej jury. Jury je povinna zohlednit veškeré dostupné důkazy.

224.6 Jury smí zkonfiskovat předměty, které podezřívá z toho, že nevyhovují pravidlům.

224.7 Před uvalením sankce je postiženému dána možnost (vyjma udělení důtky a odejmutí akreditace podle odst. 223.5 a 224.2) na slyšení u poroty obhájit svoje chování.

224.8 Všechna písemná ustanovení jury mají následující pevný obsah:

224.8.1 čin, kterého se příslušná osoba dopustila

224.8.2 důkaz tohoto činu

224.8.3 pravidlo nebo pokyn jury, které příslušná osoba porušila

224.8.4 udělená pokuta

224.9 Postih musí být přiměřený prohřešku. Přiměřenost postihu se odvíjí od přitěžujících a polehčujících okolností.

224.10 Právní prostředky

224.10.1 S výjimkou ustanovení v odst. 224.11 mohou být podány stížnosti proti uvalení sankce podle Mezinárodních pravidel lyžařských disciplín.

224.10.2 Pokud stížnost není podána ve FIS stanoveném termínu, je právoplatný rozsudek jury.

224.11 Následující rozhodnutí jury nejsou předmětem stížnosti:

224.11.1 ústně vyslovené postihy podle odst. 223.5 a 224.2

224.11.2 Peněžité pokuty pod 1000 CHF (tisíc švýcarských franků)

224.12 Ve všech ostatních případech jsou stížnosti v rámci pravidel směřovány na komisi pro vyřizování těchto stížností.

224.13 Jury má právo směřovat doporučení pro pokuty vyšší než 5000 CHF a doporučení pro zákaz startu, který se týká závodu, ve kterém se prohřešek odehrál, na tuto komisi pro vyřizování stížností.

224.14 Představenstvo FIS má právo zprostředkovat této komisi komentáře ke všem písemným postihům jury.

224.15 Náklady na řízení
Poplatky, výlohy a jiné náklady na řízení platí logicky viník a platí se technickému delegátu. V případě odvolání jury přejímá všechny poplatky FIS.

224.16 Vykonání peněžitých pokut

224.16.1 Inkasování peněžitých pokut a poplatků za řízení náleží FIS.

224.16.2 Nezaplacené peněžité pokuty, které viník nezaplatil, je dluhem národního lyžařského svazu, ke kterému viník náleží.

224.17 Podporované fondy
Všechny zaplacené pokuty jdou na konto mládežnického podpůrného fondu FIS.

224.18 Tato pravidla se nevztahují na dopingové prohřešky.

225 Komise pro vyřizování stížností

225.1 Jmenování

225.1.1 Představenstvo FIS určuje ze subkomise pro pravidla jednotlivých disciplín předsedu a vizepředsedu komise pro vyřizování stížností. Vizepředseda předsedá komisi, pokud předseda nemůže.


225.1.2 Předsedající jmenuje pro každý případ tři členy zpravidla subkomise příslušné disciplíny (nebo komise disciplíny, pokud žádná subkomise pro tuto disciplínu neexistuje) do komise pro vyřizování stížností a sám se do ní může začlenit. Tato komise rozhoduje většinou hlasů. Během aktivní působnosti v této komisi jsou její členové nezávislí na FIS.

225.1.3 Aby se zabránilo jakékoli předpojatosti vůči prohřešku dané osoby, nemohou být členové komise pro vyřizování stížností členem národního lyžařského svazu stěžovatele. Navíc musí všichni členové této komise dobrovolně informovat jejího předsedu o jakékoli předpojatosti, či předsudku. Osoby, které jsou zaujaté, nebo drží nějaký předsudek, by měly být předsedou komise osvobozeny od práce v této komisi, vizeprezidentem potom, pokud se jedná o předsedu komise.


225.2 Zodpovědnost

225.2.1 Komise pro vyřizování stížností smí vést pouze taková slyšení, která se týkají stížnosti obviněného nebo představenstva FIS k usnesením jury, nebo případů doporučení k udělení sankce od závodní jury, které jsou vyšší, než původní sankce.

225.3 Postup jednání

225.3.1 Stížnost musí být projednána do 72 hodin poté, co ji předseda komise obdržel. Pouze v případě, že se všechny na stížnosti zúčastněné strany písemně dohodly, smí být tento termín prodloužen.

225.3.2 Všechny stížnosti a odpovědi musí být zpracovány písemně a zahrnovat všechny důkazy/svědecké výpovědi, které zúčastněné strany uvedly pro i proti obviněnému.

225.3.3 Komise pro vyřizování stížností určí místo a postup pro stěžovatele.

225.3.4 Komise pro vyřizování stížností určí výdaje pro stěžovatele podle odts. 224.15.

225.3.5 Rozhodnutí komise pro vyřizování stížností jsou ústně sdělena na konci slyšení. Rozsudek je s podklady písemně zaslán na FIS. FIS je posílá dál zúčastněným stranám, jejich národním lyžařským svazům a všem členům jury, proti jejichž rozhodnutí byla stížnost podána. Písemný rozsudek zůstává také v kanceláři FIS.

225.4 Další stížnosti

225.4.1 Proti rozhodnutí komise pro vyřizování stížností, která hraje v procesu první rozhodovací roli, se může podat odvolání u soudu FIS.

225.4.2 Stížnosti na soud FIS musí být podány u generálního sekretáře FIS písemně do osmi dnů po publikaci rozsudku komise pro vyřizování stížností.

225.4.3 Stížnost na komisi pro vyřizování stížností nebo na soud FIS nemá žádný odkladný vliv na rozhodnutí závodní jury o uložené sankci.

226 Protivení se sankcím

V případě protivení se podle odst. 223 MPZLD nebo FIS antidopingovými pravidly uloženým sankcím může představenstvo uložit další sankce, které považuje za přiměřené.

V takových případech mohou být uvaleny některé nebo všechny z následujících sankcí:

226.1 Sankce proti zúčastněným osobám:
- písemná důtka;
a/nebo
- peněžní pokuta ne vyšší než 100 000 CHF;
a/nebo
- zákaz startu na následující sankční rovině – např. když dojde k zákazu startu kvůli dopingovému provinění na tři měsíce, vede protivení se této sankci k uložení dvouletého zákazu startu, protivení se této sankci vede k jejímu prodloužení na doživotní zákaz startu;
a/nebo
- odejmutí akreditace zúčastněných osob

226.2 Sankce proti národnímu lyžařskému svazu
- odejmutí finanční podpory FIS pro národní lyžařské svazy;
a/nebo
- odřeknutí budoucích podniků FIS v dané zemi;
a/nebo
- odejmutí některých nebo všech členských práv FIS, včetně účasti na všech podnicích FIS, hlasovacího práva na FIS kongresu, členství v komisi FIS.

Lenka
Komentáře ke zprávě: