Vyhledávání na skoky.net:
Dnes je 27.10.2021 - 12:37:03
MPZLD - Společná ustanovení
28.2.2006 - 08:59 - pravidla - Lenka


Po několika dotazech týkajících se regulí skoků na lyžích vám přinášíme Mezinárodní pravidla pro závody lyžařských disciplín(MPLZD). Rozdělena budou do několika částí a je možné v nich fultextově vyhledávat jako v každém jiném článku na našich stránkách. První část se věnuje společným pravidlům pro všechny lyžařské závody.

MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA ZÁVODŮ LYŽAŘSKÝCH DISCIPLÍN (MPZLD)
SVAZEK III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
SKOKY NA LYŽÍCH
LETY NA LYŽÍCH


ČÁST I.
200 Společná ustanovení pro všechny lyžařské závody

200.1 Všechny závody zahrnuté ve FIS-kalendáři se uskutečňují podle pravidel FIS.

200.2 Organizace a uskutečnění závodu
Pro organizaci a uskutečnění různých závodů platí vždy pro ně předepsaná pravidla a pokyny.

200.3 Účast
Všichni národním týmem přihlášení závodníci s platnou licencí FIS jsou oprávněni zúčastnit se FIS-kalendářem vypsaného závodu světového poháru a to v rámci pro tu kterou dobu FIS přidělené národní kvóty.

200.4 Speciální povolení
Představenstvo FIS může zmocnit národní svaz, aby vystavil zvláštní povolení pro uskutečnění národních a mezinárodních závodů, které vystaví jiné měřítko pro kvalifikaci – pod podmínkou, že nepřekročí hranice příslušných pravidel.

200.5 Kontrola
Na všechny závody zahrnuté ve FIS-kalendáři musí dohlížet technický delegát FIS.

200.6 Každý oznámený disciplinární trest právoplatně udělený závodníkovi, funkcionáři nebo trenérovi je uznáván vzájemně FIS a příslušným národním svazem.

201 Rozdělení a druhy závodů

201.1 Závody se speciálními pravidly a/nebo omezenou účastí
K FIS připojené svazy nebo s jejich povolením také lyžařské kluby mohou pozvat svazy nebo kluby sousedních zemí k vlastním závodům. Tyto závody nesmějí být ale vypsány nebo vyhlášeny mezinárodně. Omezení musí být vyjádřeno při vypisování závodu.

201.1.1 Závodům se speciálními pravidly a/nebo omezenou účastí může FIS schválit zvláštní ustanovení. Ta jsou zveřejněna ve vypsání závodu.

201.2 Závody s nečleny
Představenstvo FIS může zmocnit národní svaz, který je členem FIS, k pozvání nějaké k FIS nepřipojené organizaci (armáda apod.) na závody, popř. přijmout její pozvání.

201.3 Rozdělení závodů
201.3.1 Zimní olympijské hry, FIS-Mistrovství světa a FIS-Juniorská mistrovství světa.

201.3.2 FIS-Světový pohár

201.3.3 FIS-Kontinentální pohár

201.3.4 Mezinárodní FIS-závody

201.3.5 Závody se zvláštními ustanoveními

201.3.6 Závody s nečleny

201.4 Druhy závodů
Mezinárodní lyž. závody zahrnují:
201.4.1 Severské disciplíny
Ženy:
běh na lyžích, hromadný běh na lyžích, běh na kolečkových lyžích, severská kombinace, skoky na lyžích
Muži:
běh na lyžích, běh na kolečkových lyžích, skoky na lyžích, lety na lyžích, severská kombinace, závody družstev v severské kombinaci, v severské kombinaci na kolečkových lyžích, závody družstev ve skocích na lyžích, skoky na lyžích na můstcích s umělou hmotou, hromadné běhy na lyžích.

201.4.2 Alpské disciplíny
Ženy a muži:
Sjezd, slalom, obří slalom, super-G, paralelní závody, alpské kombinace

201.4.3 Freestylové závody
Ženy a muži:
akrobatické lyžování, jízda v boulích, paralelní jízda v boulích, skoky, kombinace, nový styl (New Style)

201.4.4 Snowboard
Ženy a muži:
slalom, paralelní slalom, obří slalom, paralelní obří slalom, Super-G, Halfpipe, Snowboard Cross,speciální závod

201.4.5 Telemark

201.4.6 Ledovcové lyžování

201.4.7 Rychlostní závody

201.4.8 Lyžování na trávě

201.4.9 Kombinované závody s jiným sporty

201.4.10 Dětské, mistrovské závody, závody tělesně postižených, atd.

202 FIS-kalendářní konference a FIS-kalendář

202.1 Žádost a přihláška

202.1.1 Každý národní lyž. svaz je oprávněn ucházet se v souladu s vydanými stanovami pro uskutečnění FIS-mistrovství světa o pořadatelství FIS lyžařského mistrovství světa.

202.1.2 Pro přihlášení všech ostatních závodů platí ustanovení pro FIS-kalendářní konferenci, kterou FIS zveřejňuje.

202.2 FIS-kalendářní konference se koná každý rok v měsících květen/červen.

202.3 Představenstvo FIS zveřejní FIS-kalendář na internetu.

202.4 Organizace závodů v jiných zemích
Závody, které pořádá jiný národní svaz, mohou být přijaty do FIS-kalendáře pouze se svolením národního svazu, v jehož zemi se závody konají.

202.5 Kalendářní poplatky

202.5.1 Dodatečně k ročnímu příspěvku ustanoví FIS-kongres kalendářní poplatek pro každý ve FIS-kalendáři uvedený závod.

202.5.2 Kalendářní poplatky zveřejňuje sama FIS.

203 FIS-Licence

203.1 Licenční rok FIS začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.

203.2 Aby se mohl závodník účastnit mezinárodního závodu, musí vlastnit FIS-licenci vystavenou svým národním svazem. Jedna taková licence platí pro licenční rok na severní a jižní polokouli. Platnost jedné takové licence může být omezena na účast v určité zemi nebo na několik určitých závodů. FIS-licence je poskytnuta jen těm závodníkům, kteří vlastnoručně podepíší FIS-představenstvem stanovenou formu prohlášení.

203.3 Národní svaz smí vystavit závodníkovi FIS-licenci jen v tom případě, když tento toto prohlášení podepsal a uložil u svého národního svazu.

203.4 Během licenčního roku FIS se závodník smí účastnit závodů FIS pouze s licencí FIS vystavenou svým národním svazem.

203.5 Závodník musí mít občanství země, jejíž národní svaz mu licenci FIS vydal a to musí prokázat platným cestovním pasem.

203.5.1 V případě geografických enkláv může FIS se souhlasem obou příslušných národních lyžařských svazů udělit výjimku.

203.5.2 Závodníci, kteří mají více než jedno občanství, jsou oprávněni startovat pouze za ten národní svaz, v jehož zemi mají momentálně trvalé bydliště.

203.5.3 Pokud závodník až dosud nastupoval do závodů za jeden národní svaz, nesmí se v případě změny občanství a národního svazu účastnit po dobu 12 měsíců po odhlášení z bývalého národního svazu žádných mezinárodních lyžařských závodů FIS a během této doby také nemůže obdržet licenci od nového svazu. Tyto předpisy platí také, pokud má závodník více než jednu národnost a od současného národního svazu chce přestoupit k jinému a startovat za něj. Představenstvo FIS může po konzultaci se všemi zúčastněnými stranami v oprávněných případech udělit výjimku.

203.5.4 Každý závodník, který změní národní svaz, ztrácí automaticky svoje do té doby získané FIS-body.

203.5.5 Závodník, jehož licence byla zrušena, může obdržet novou až poté, když podá důkaz, že jemu uložená sankce byla splněna.

204 Kvalifikace závodníků

204.1 Národní svaz nesmí závodníkovi vystavit licenci, když

204.1.1 se chová nebo choval neslušně a nesportovně nebo nerespektoval lékařský kodex FIS,

204.1.2 přijímá nebo přijal za účast v závodě proti pravidlům přímo nebo nepřímo peníze,

204.1.3 přijímá nebo přijal cenu větší hodnoty, než je stanovena článkem 219,

204.1.4 dovolil individuální využití svého jména, titulu, nebo podobizny pro reklamu, pokud jeho národní svaz – nebo jeho sdružení – pro ni nemá uzavřenou smlouvu týkající se dopravy, vybavení nebo jiné reklamy,

204.1.5 uvědoměle závodí nebo závodil s podle FIS-pravidel nekvalifikovanými závodníky, kromě toho, pokud

204.1.5.1 je ten který závod kontrolován přímo FIS nebo národním lyžařským svazem a je vypsán jako „otevřený“,

204.1.6 nepodepsal prohlášení.

204.2 S vystavením licence a přihlášením potvrzuje národní svaz, že závodník má pro trénink a závod platné a dostačující pojištění proti úrazu. Přebírá za to plnou odpovědnost.

205 Povinnosti závodníků

205.1 Závodníci jsou povinni informovat se o příslušných pravidlech a ustanoveních lyžařských závodů a mimoto vykonávat a uposlechnout pokynů organizační komise a jury.

205.2 Závodníci pod vlivem dopingových prostředků jsou vyloučeni ze závodu.

205.3 Závodníci musí uposlechnout závodních pravidel a pokynů jury.

205.4 Závodníkům, kteří se neomluveně neúčastní udílení cen, není cena zaslána. Ztrácejí na cenu nárok a to včetně peněžitého ohodnocení. Ve výjimečných případech se mohou nechat zastoupit příslušníkem svého týmu. Tito ale nesmějí zaujmout místo na stupníchi vítězů příslušejícím vítězi ceny.

205.5 Závodníci se mají chovat vůči členům organizační komise a publiku korektně a sportovně.

205.6 Podpora závodníků

205.6.1 Během přípravné periody, jejíž délka je případ od případu určována FIS, a během skutečné závodní periody smí závodník obdržet:

205.6.2 plnou náhradu za cestu do míst tréninku a závodu vlakem, letadlem, autem nebo jinými transportními prostředky,

205.6.3 plnou náhradu za ubytování během tréninku a závodu,

205.6.4 kapesné,

205.6.5 náhradu ušlého výdělku podle usnesení svého národního svazu,

205.6.6 sociální zajištění včetně pojištění, které kryje také úraz nebo nemoc ve spojení s tréninkem nebo závodem,

205.6.7 stipendia,

205.7 Národní lyžařský svaz smí rezervovat kapitál, ze kterého zajistí budoucí vzdělání a kariéru závodníka po jeho odchodu z aktivního sportu.
Závodník nemá žádný nárok na tento kapitál, jehož prostředky mohou být rozděleny na základě posudku jeho národního svazu.

206 Sponsoring a reklama

206.1 Národní lyž. svaz nebo jeho sdružení může uzavírat smlouvy týkající se dopravy, vybavení nebo reklamy s komerčním podnikem nebo organizací, pokud je tato firma nebo organizace uznaná jako oficiální dodavatel nebo dopravce. Vyrábět a prodávat propagační prostředky, na kterých jsou vyobrazeni nebo jmenováni závodníci a sportovci, kteří neodpovídají kvalifikačním pravidlům FIS, je zakázáno.
Jakýkoliv druh reklamy s/nebo na závodníky spojený s alkoholem, nikotinovými produkty, stejně jako drogami (narkotiky) je zakázán.

206.2 Každé odškodnění z takových smluv smí rozhodovat výlučně národní svaz nebo jeho sdružení, které obdrží a vykoná tato odškodnění ve jménu závodníka podle stávajících předpisů národního svazu. Žádný závodník se nesmí sám přímo podílet na tomto odškodnění, kromě případů uvedených v článku 205.6. FIS může vyžadovat pokaždé kopii takové smlouvy.

206.3 Vybavení nebo zboží, které je dodáno národnímu týmu, se musí, co se týče značky zboží nebo ochranné známky, držet ustanovení v článku 207.

206.4 Pokud je závodník zaměstnancem firmy, která je dodavatelem, musí každá materiální podpora, kterou závodník obdrží od dodavatele za své služby nebo v rámci svého zaměstnání, odpovídat všeobecným ustanovením pro výdělek, mzdu a náhrady v tom kterém povolání.

206.5 Závodník nesmí odepnout žádnou nebo obě lyže nebo snowboard před tím, než přejede organizátory stanovenou červenou čáru v cílovém prostoru.

206.6 Při FIS-mistrovstvích světa a všech podnicích FIS-kalendáře není povoleno brát s sebou na oficiální ceremonie s hymnami a/nebo vyvěšováním vlajek lyže. Držení lyží/snowboardu na stupni vítězů před a po ceremonii k tiskovým a fotografickým účelům atd. je přesto povoleno. Neoficiální prezentace vítězů také před vypršením lhůty na podání protestu jde na riziko organizátora. Během této neoficiální prezentace vítězů musí závodník nosit viditelně startovní číslo.

206.7 Oblečení týmů při FIS-závodech SP a při FIS-mistrovstvích světa

Ve FIS-světovém poháru a na FIS-mistrovstvích světa se smí nosit pouze to týmové oblečení, které odpovídá předpisům pro sponsoring a reklamu a bylo odevzdáno národním svazem s odpovídajícími uznanými a povolenými reklamními a chráněnými značkami. Obscénní názvy a/nebo symboly na závodním oblečení jsou zakázány.

207 Reklama a komerční chráněné značky

Technická ustanovení ohledně výšky, formy a umístění komerčních ochranných známek jsou vždy stanoveny na počátku roku představenstvem FIS a zveřejněny FIS.

207.1 Pravidla týkající se reklamy a reklamních ploch na vybavení jsou zachována.

207.2 Závodník, který tato ustanovení přestoupí, se hlásí FIS.

207.3 Pokud národní svaz toto pravidlo nezohlední nebo z nějakých zvláštních důvodů nepodá FIS žádost, může FIS okamžitě odejmout závodníkovi licenci. Dotyčný závodník a/nebo jeho národní svaz má právo se hájit před tím, než padne konečný platný rozsudek.

207.4 Pokud nějaká firma použije jméno, titulek nebo podobiznu nějakého závodníka ve spojení s reklamou bez jeho vědomí a souhlasu, může tento dát plnou moc svému národnímu svazu nebo FIS, pokud by bylo nutné zasáhnout proti této firmě soudem. V případě, že závodník tento krok neučiní, vyvodí z toho FIS závěr, že dotyčná firma konala s jeho svolením.

207.5 Kvalifikační komise posoudí, jestli a jak dalece byla porušena pravidla týkající se kvalifikace závodníků, sponsoringu a reklamy a podpory závodníka. Tento posudek se sděluje FIS.

207.6 Při všech závodech FIS-kalendáře (speciálně při FIS-světovém poháru) musí být dodrženy „FIS-reklamní směrnice“ vzhledem k reklamním možnostem v závodě, respektive televiznímu dosahu. Tyto představenstvem FIS stanovené „reklamní směrnice“ jsou integrovanou součástí smlouvy FIS s organizátory Světového poháru.

208 Televize

208.1 Práva národních členských svazů
Každý k FIS přidružený národní lyžařský svaz, a jen tento, je oprávněn uzavřít dohodu, které televizní přenosy z mezinárodních lyžařských podniků, jež lyžařský svaz ve své zemi organizuje, poskytne. Takové dohody jsou připraveny po konzultaci s FIS a mají mít na zřeteli zájmy lyžařského sportu, snowboardingu a národních svazů. Toto zahrnuje vysílací rozsah ve vlastní zemi, tak jako další prezentace do vysílacích okruhů ostatních zemí (přenosová práva). Vyjmuty jsou Olympijské hry a lyžařská Mistrovství světa, které přísluší MOV, popřípadě FIS.

208.2 Nejlepší možné a dalekosáhlé publikování skrz kvalitní TV-produkci
Při uzavírání dohody v souladu s čl. 208.1 s televizní společností nebo agenturou je nutno dbát s ohledem na kvalitu produkce a vysílání při všech lyž. a snowb. závodech FIS-kalendáře (speciálně při SP) na:
- kvalitativně hodnotnou a optimální produkci TV signálu, kde sport stojí ve středu zájmu
- odpovídající uvážení a přítomnost reklamy, popř. eventuálních sponzorů
- podle místních podmínek a významu disciplíny, nebo závodní série je vhodné zprostředkovat přenosy závodů jako živé vysílání
- přenosy závodů uskutečnit na nejlepším možném televizním kanálu, který bude vyhovovat co největšímu počtu diváků, a to buď podle počtu přihlížejících, nebo statistikami mezi obyvatelstvem
- zabezpečení živého vysílání alespoň pro danou pořádající zemi a nejvíce zainteresované státy
- živé vysílání musí obsahovat oficiální FIS-logo, časové údaje, přehledy dat a výsledky, stejně jako oficiální grafický design a musí být podložen mezinárodním zvukovým kanálem

208.3 Kontrola představenstvem FIS
Představenstvo FIS kontroluje, zda každý národní svaz a organizátor dodržuje pravidla uvedená v čl. 208.2. Dohody nebo jednotlivá ustanovení, která poškozují zájmy FIS, jednotlivých národních svazů nebo jejich organizátorů, rozsuzuje odpovídajícím způsobem FIS.

208.4 Zimní olympijské hry, FIS-Mistrovství světa
Všechna televizní práva na OH a MS patří MOV respektive FIS.

208.5 Smlouvy
Ceny pro zakoupení základního signálu (původní obraz a zvuk) a provize se domlouvají mezi „pořádající“ televizní společností a tou, která chce vysílací práva zakoupit.

208.6 Krátké zprávy
Televizní zprávy a informace, které netrvají déle, než tři minuty, nespadají do výše uvedených pravidel. Takové zprávy mají být sestaveny pokud možno „pořádající“ televizí a dány k dispozici ostatním televizním společnostem. To všechno ovšem pod podmínkou, že takové zprávy nesmějí být vysílány před tím, než tato televize, která získá vysílací práva, odvysílá závod a v žádném případě později než 72 hodin po ukončení závodu. Kvůli lepšímu prosazení tohoto pravidla mají možnost vstupovat do patřičných prostor určených médiím pouze zástupci společností, které zakoupily vysílací práva.

209 Filmová práva
Dohody mezi filmovými producenty a organizátory MS nebo mezinárodních závodů týkající se filmových práv na tyto závody musí být schváleny FIS, pokud by filmy měly být z komerčních důvodů ukazovány také v ostatních zemích.

Lenka
Komentáře ke zprávě: